§1) Föreningens ändamål är

* Att tillvarata medlemmarnas intressen angående allmänna platser och vägar inom Gamla Eriksberg.
* Att vara förbindelselänk mellan invånarna i Gamla Eriksberg och beslutande myndigheter i frågor som gäller gemensamma intressen.
* Att befrämja fruktodling och därmed sammanhängande angelägenheter.
* Att för medlemmarnas trevnad ordna aktiviteter såsom studiebesök, utflykter och andra sammankomster.

§2) Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av envar ägare av villafastighet i Gamla Eriksberg genom att betala in den av årsmötet fastställda avgiften till föreningens kassör. Styrelsen kan efter särskild ansökan bevilja medlemskap till annan person med anknytning till Gamla Eriksberg. Styrelsen ansvarar för att medlemsregister upprättas och hålls aktuellt.

§3) Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

§4) Ansvarsfördelning i gemensamma frågor

Frågor som kräver beredning hanteras i arbetsgrupper efter samråd med styrelsen. Det åligger styrelsen att rådgöra med arbetsgruppen och att motta resultatet för fortsatt hantering.

§5) Styrelse

Styrelsen, som ska ha sitt säte i Gamla Eriksberg, är föreningens verkställande organ. Styrelsen ska bestå av ordförande och sex övriga ledamöter. Årsmötet väljer ordförande och övriga ledamöter för två år. Av de senare väljs hälften vartannat år. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ledamot kan omväljas. Styrelsen är beslutsför med ordförande eller vice ordörande och tre övriga ledamöter. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken flertalet är ense. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen verkställer årsmötets och ev. extramötes beslut samt handhar föreningens löpande angelägenheter. Styrelsen förvaltar föreningens medel. Den ska i övrigt, mellan årsmöten, verka för föreningens ändamål. Styrelsen åligger att förbereda frågor som ska behandlas på årsmöte. Styrelsen äger själv under löpande verksamhetsår fatta för föreningen bindande beslut rörande frågor som klart faller inom föreningens ändamål om årsmötes beslut ej kan avvaktas.

§6) Firmateckning

Föreningens firma tecknas var för sig av ordförande och kassör.

§7) Revisorer

Två revisorer och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för ett år i taget.

§8) Räkenskaper och revision

Räkenskaperna förs per kalenderår. De ska i avslutat skick av styrelsen tillställas revisorerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Revisorerna ska senast en vecka för årsmötet avge skriftlig rapport om sin granskning samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§9) Valberedning

Årsmötet väljer valberedning som ska bestå av tre personer, varav en ska vara sammankallande. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer ska föreligga minst två veckor före årsmötet.

§10) Årsmöte och extra föreningsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. Som medlem räknas ett hushåll som äger fastighet eller del av fastighet Beslut fattas med enkel majoritet genom omröstning bland de närvarande medlemmarna, om det inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av föreningen (se § 10) Föreningens kassör ska se till att röstlängd finns tillgänglig på årsmöte/extra föreningsmöte. Årsmöte ska hållas i mars. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen så finner lämpligt eller inom sex veckor efter det att framställan om extra föreningsmöte gjorts till styrelsen av minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. Kallelse till årsmöte/extra föreningsmöte, ska ske senast tre veckor före mötesdatum genom meddelande i medlems brevlåda samt genom kungörelse på föreningens hemsida och anslagstavla. Kallelsen ska innehålla dagordning.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande och sekreterare för föreningsårsmötet
2. Val av två justeringsmän
3. Fråga om sammanträdet är behörigen utlyst
4. Godkännande av dagordning
5. Verksamhetsberättelse och bokslut
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ordförande
9. Val av övriga styrelsemedlemmar
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Övriga ärenden- som styrelsen har föreslagit till behandling på dagordningen samt/ eller ärende som av medlem senast en vecka före årsmöte har anmälts till styrelsen.

§11) Ändringar avstadgar, upplösning av förening

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen ska fattas av två på varandra följande möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Vid omröstningen ska minst två tredjedelar av de närvarande ha tillstyrkt beslutet. Vid föreningens upplösning ska styrelsen omgående betala alla skulder. Eventuella tillgångar ska fördelas mellan medlemmarna. För underskott svarar styrelsen solidariskt.